Ekonomi medeltiden

Jordbruket på medeltiden. De europeiska bönderna på medeltiden bodde ofta i små“byar”, med odlingsmarken runt om. Där härskade en adelsman över omgivningen, och bönderna betalade skatt till honom.

Från början delades byns åkrar i två delar, som man odlade på vartannat år. På den halva som det inte odlades på . Vetskapen om att Östasiens kryddproducerande länder kunde nås sjövägen runt Afrika och att väldiga landmassor fanns på andra sidan Atlanten innebar en vändpunkt för handeln.

Västeuropa blev centrum för en . Medeltiden – Hansans tid. Under medeltiden var tyska Hansan den ledande ekonomiska och politiska kraften i Nordeuropa. Tyskar fick nyckelpositioner i svensk ekonomi och utvecklade handel, hantverk och industri.

De fick stor betydelse för framväxten av många svenska städer – en utveckling som tog fart under . I tredje och sista uppgiften i Tema Ekonomi ska jag ta fram fakta om hur ekonomiska kriser under olika historiska perioder har påverkat samhällsutvecklingen. Högmedeltiden var en storhetstid och expassinstid för Europa. Ekonomi Den medeltida ekonomin var till största del baserad på jordbruket.

Fram till tidig medeltid var handeln främst lokal eller regional, även om viss långväga handel . Gå til Ekonomi – Den medeltida ekonomin var till största del baserad på jordbruket. Under större delen av mänsklighetens historia har förhållandena för vanliga människor varit konstanta eller förändrats extremt långsamt. I det här avsnittet ska vi titta på hur handeln utvecklades under medeltiden och gav upphov till nya statsbildningar. Vi måste då gå utanför Europa och se på utvecklingen. Denna handel ledde till att Kina blev en dominerande ekonomisk och teknologisk makt.

Tangdynastin kollapsade i början av . Demografi, eller läran befolkningsfördelning, är ett sätt att titta på ett folk bland annat utifrån var och hur de levde, dog, gifte sig eller jobbade med. Under högmedeltiden fördubblades befolkningen i Europa bland annat tack vare en ökad jordbrukproduktion och en minskning av . Gränsen mellan inmark och utmark blev på detta sätt värdeladdad. På Gotland har bildstenar placerats på . Effekter Ekonomisk nedgång. TANKAR OM EKONOMI UNDER MEDELTIDEN.

Köpmän och penningväxlare hade ingen hög status i medeltidens Europa. Deras yrke betraktades framför allt av kyrkans män som lika ”smutsigt” som färgarens, legoknektens och de prostituerades. Därför hade ekonomiämnet heller ingen plats på städernas . Frågor och svar om tidig- och senmedeltid.

Här berättas om kyrkans roll i det medeltida samhället, hur feodalsamhället fungerade, Frankrikes uppkomst, hur st.

Själva ordet feodalism skapades inte förrän efter medeltidens slut. Inte heller var feodalismen unikt för medeltiden i Europa. Liknande system fanns i den senantika godsekonomin i det romerska riket.

Japan utvecklades, oberoende av Europa, ett slags feodalt samhälle. Här får vi följa litteraturutvecklingen under medeltiden och vilken påverkan epoken har på oss idag. Feodalismen innebär att samhället är utformat . Vi belyser dock de många viktiga parenteserna, som Dante Alighieri, Christine de Pisan och François Villon. Vi besöker Certaldo Toscana i Italien och . I Norden var naturligtvis vikingatiden period kän- netecknad av en plundringsekonomi.

Men även den karolingiska ekonomin kännetecknades till stora delar av att ett överskott togs genom krig och plundringar. Det finns många intressanta händelser och vi kan tyvärr bara titta på några av de mest framträdande. Jag håller just nu på och funderar över vilken betydelse handeln hade över politikens och ekonomins utveckling under antiken samt medeltiden. Några av mina frågor: Går det att dra slutsatsen att handeln hade som följd att staterna blev större, och att de självständiga städerna minskade till antal och . Ekonomisanering, skuldreglering och utebliva intäkter är kanske inte begrepp som vi förknippar med medeltiden.

Men Kung Magnus Eriksson och drottning Blanka hade vissa bekymmer på det området. Och märkligt nog slutar det med grundandet av Vadstena kloster – en av Nordens största vallfartsorter .